Tue, 25 Jun 2019 08:23:20 GMT

Turkmenistan

Türkmenistanda 30-69 ýaş aralygynda ölen adamlaryň ýary ýürek-damar keselinden ölüpdir azathabar.com/a/30017067.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Etrap lukmanlary bagryndan 'gurçuk çykan' zenany operasiýa edip, ‘agyr hala saldylar’ azathabar.com/a/30015154.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Türkmen banklary Western Uniondan pul ibermek isleýän ene-atalara garşy täze talaby ‘güýje girizildi’… twitter.com/i/web/status/1…

Sebitara maslahatlardan çeke durýan Berdimuhamedow Tatarystana bir ýyla galman ikinji saparyny edýär… twitter.com/i/web/status/1…

Ahalyň ençeme obasynda iri şahly mallar köpçülikleýin keselleýär we gyrylýar azathabar.com/a/30005959.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda ilatyň Tiz kömek ulaglaryny köpçülikleýin çagyrmagy bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykdy… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistan prezidentiň sapary wagtynda “A-29 Super Tucano” uçarlaryny görkezdi azathabar.com/a/30005363.htmltwitter.com/i/web/status/1…

СРОЧНО: Сердар Бердымухамедов назначен хякимом Ахалского велаята rus.azathabar.com/a/30004323.html #turkmenistan #turkmentwitter.com/i/web/status/1…

GYSSAGLY: Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň häkimi wezipesine bellenildi azathabar.com/a/30004359.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistandaky yzarlamalar tatu ussalaryny ýurtdan gitmäge mejbur edýär azathabar.com/a/30003701.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanda ýerli awçylara, köllerde balyk tutýanlara girizilen gadagançylyklar dowam edýär.… twitter.com/i/web/status/1…

'Kadr ýetmezliginden kösenýän' Berdimuhamedow 'kemçilik goýberýän' ýolbaşçylara 'çydamlylygyny' dowam etdirýär… twitter.com/i/web/status/1…

‘Türkmenhowaýollary’ Lufthansa Consultingden ýardam almagy dowam etdirýär azathabar.com/a/29999357.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Berdimuhamedow: 12 ýyllyk bilimiň kämilleşdirilen okuw meýilnamasyny makulladyk azathabar.com/a/29997659.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Bilermenler Aşgabatda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň ähtimallygyna ünsi çekýärler azathabar.com/a/29997556.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Yeah - it's not just a steady march for mobile now. twitter.com/laurenkapraun/…

Täze barlagyň netijelerine görä, Aşgabat dünýäde iň gymmat şäher azathabar.com/a/29997448.html #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanda adamlar "pile möwsüminiň mejburlyklaryna" nägilelik bildirýärler azathabar.com/a/29214958.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Dünýäde iň haýal internetli Türkmenistanda ýerli IT kompaniýalary kiberhowpsuzlygy maslahat edýär… twitter.com/i/web/status/1…

Maryda we Daşoguzda sementiň gymmatçylygy oňa isleg bildirýän ýaşaýjylary köseýär azathabar.com/a/29993307.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanyň hökümetçi neşiri daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda okaýan ýa-da okuwa ýerleşen türkmen ýaşlary… twitter.com/i/web/status/1…

Berdimuhamedow ösüş sanlaryny diňläp, sebäbini anyklaşdyrmazdan, resmilere käýinç paýlady azathabar.com/a/29985995.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanyň prezidenti Migrasiýa gullugynyň işinde “täzeçil usullaryň” ulanylmalydygyny aýdýar… twitter.com/i/web/status/1…

Hususy taksilere indi PÝGG bilen bilelikde salgyt resmileri-de gözegçilik edýär azathabar.com/a/29984787.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Un, çörek, kepek aladalarynyň arasynda türkmen gallaçylary oraga başlady azathabar.com/a/29984235.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

daşary ýurduň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmenistanly studentleriň ýene dört sanysy Aşgabada dolanan güni… twitter.com/i/web/status/1…

Düýbi Waşingtonda ýerleşýän Freedom House (“Azatlyk öýi”) guramasy 2018-nji ýylda dünýädäki syýasy we raýat azatlyk… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabadyň bazarlaryna Nyrhnamalar asyldy, onda iýmit önümleriniň bahalary görkezilýär, ýöne...… twitter.com/i/web/status/1…

Türkiýe türki dilli, şol sanda türkmenistanly migrantlaryň müňlerçesine ýaşamaga ygtyýarnama berdi… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda geçirilen welosipedli ýöriş Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi, raýatlar tigirli ýörişlere mejbur edilýär… twitter.com/i/web/status/1…

Berdimuhamedow gurluşygy 'doly güýjünde barýan' TOPH üçin GDA ýurtlarynyň goldawyny isleýär… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmen TW-siniň işinden nägile prezident "Mirasa" täze başlyk belledi azathabar.com/a/29973754.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Lebapda we Aşgabatda gara ulaglara garşy çäklendirme gaýtadan güýçlendi azathabar.com/a/29972296.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Daşogzuň etraplarynda suwlardaky betbagtçylyk hadysalary köpelýär azathabar.com/a/29970556.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Google’s dominance of the browser market gives the company far-reaching control over how the web works—and who gets… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda hususy söwda nokatlary ýapylyp, gapylaryna möhür basylýar azathabar.com/a/29970401.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

За 10 лет из Туркменистана выехало почти 1,9 миллиона человек rus.azathabar.com/a/29969698.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Güýç edaralary käbir hojalyklara aýlanyp, raýatlaryň sim kartlaryny we telefonlaryny ýygnaýar… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabadyň polisiýasy içerki zähmet migrantlaryny saklaýar; zibil dörýän adamlar has köp göze ilýär… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanly zähmet migrantlarynyň Stambuldaky “umyt bazary” azathabar.com/a/29965768.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmen prezidenti kebeleklere garşy gyssagly çäre talap edýär, tebigaty goraýjy çäre görmegiň zyýanyna ünsi çekýär… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabadyň döwlet dükanlarynda şeker we tüwi her ele çäkli möçberde satylýar, uzyn nobatlar döreýär… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda ilata tebigy gazy rugsatsyz ulanmagy gadagan edýän ‘Gadagannama’ peýda boldy azathabar.com/a/29965419.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Prezidentiň tankydyndan soň telekeçileriň 'göç' meselesi çynyrgadyldy, işini ýitiren köpelýär… twitter.com/i/web/status/1…

Rus resmisi demirgazyk Owganystanda YD-yň tas 5000 jeňçisiniň bardygyny aýdýar, ýerliler türkmenistanly jeňçilere d… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistan ýerasty suwlary çekýän gurallary hasaba alýar, paýtagtda ýerasty suwlar ýokary çykýar… twitter.com/i/web/status/1…

“Çagalarymyzyň öz janyna kast etmeginden alada edip, Soňky jaň üçin prosentine karz pul alýarys"… twitter.com/i/web/status/1…

ABŞ-nyň bäş senatory tussaglykdaky dissident Gulgeldi Annanyýazowyň boşadylmagyna çagyrýar azathabar.com/a/29958728.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasynyň öňünde Gaspar Matalaýewiň azat edilmegine çagyryş edildi… twitter.com/i/web/status/1…

Ahalyň käbir etraplaryna gelen sil suwlary ekin meýdanlaryna zyýan ýetirdi; Aşgabatda güýçli ýagyn dowam edýär… twitter.com/i/web/status/1…

Daşoguzda polisiýa işgärleri agşam sagat 9:00-dan soň köçä çykýan adamlary soraga çekýär azathabar.com/a/29956561.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Russiýada Türkmenistanyň bir raýatyna terror hüjümine taýýarlyk görmekde günä bildirilip höküm çykaryldy… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabat: Bankomatlaryň öňünde ýene uly nobatlar, ýene nagt pul ýok... azathabar.com/a/29954636.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistan Täjigistandan ýük çekýän ulaglaryň 100-e golaýyny tranzit geçirmeýär azathabar.com/a/29952769.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Daşary ýurtdan Türkmenistana dolanan student Aşgabadyň aeroportundan göni harby gulluga äkidildi… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatly telekeçilere paýtagtyň daşyna göçmek maslahat berildi azathabar.com/a/29952571.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Pakistan TOPH gurluşygyny maslahatlaşmak üçin Aşgabada delegasiýa iberdi azathabar.com/a/29950623.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Prezident Berdimuhamedow ‘gazanylan sepgitleri wasp edýän' şahyra aýratyn minnetdarlyk bildirdi (… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabadyň häkimiýetleri itleri awlaýar, prezident ite kitap bagyşlaýar (azathabar.com/a/29947287.html) #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistan ilatyna dünýäde iň pes tizlikli Internet hödürleýän ýurt – Ookla (azathabar.com/a/29946918.html) #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Daşoguzda sementiň hususyýetçilerdäki bahasy iki esse gymmatlady (azathabar.com/a/29944257.html) #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

“Gazprom” bilen “Türkmengaz” arbitraž dawalaryny bes etmek boýunça ylalaşdy (azathabar.com/a/29944128.html) #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Berdimuhamedow un gytçylygynyň fonunda Türkmenistanyň bugdaýy eksport edýän ýurda öwrülendigini aýdýar (… twitter.com/i/web/status/1…

Ýewropa Komissiýasy Merkezi Aziýa ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk etmegiň täze strategiýasyny kabul etdi (… twitter.com/i/web/status/1…

Kreml tankytçysy Nawalny türkmen prezidentini häkimiýetde uzak oturmak derdiniň nusgasy hökmünde häsiýetlendirdi (… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda şeker gytçylygy: müşderilerden şeker bilen möhleti geçen harytlary satyn almak talap edilýär (… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda turan ýel we güýçli ýagyş wagtlaýyn söwda nokatlaryny, agaçlary ýumurdy (azathabar.com/a/29941894.html)… twitter.com/i/web/status/1…

ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasy sebitdäki ýagdaýlar sebäpli amerikan raýatlaryny hüşgärlige çagyrýar (… twitter.com/i/web/status/1…

“Türkmenfilm” birleşiginiň saç-sakgal we murt goýbermek barada aktýora beren Rugsat haty Internetde peýda boldy (… twitter.com/i/web/status/1…

‘Türkmenhowaýollarynyň’ biletleri öňki nyrhdan satylýar; bilet gytçylygy saklanýar (azathabar.com/a/29940259.html)… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabadyň zähmet biržasy işsizleri hasaba almakdan ýüz öwürýär (azathabar.com/a/29939934.html) @AZATHABAR (… twitter.com/i/web/status/1…

HRW türkmen dissidentiniň çekýän jebir-süteminiň bes edilmegine çagyrýar (t.me/azathabarlar/18) @AZATHABAR (… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabadyň bazarlaryndaky soňky bahalar: käbir harytlarda gymmatçylyk saklanýar (t.me/azathabarlar/13)… twitter.com/i/web/status/1…

Hususy dermanhanalarda insulin satylmaýar, döwlet dermanhanalarynda nobat we gytçylyk saklanýar (… twitter.com/i/web/status/1…

Berdimuhamedow media ýolbaşçylaryny bir hepdede ikinji gezek tankyt etdi (t.me/azathabarlar/12) @AZATHABAR (… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda hususy taksiler ‘awlanýarka’, sürüjiler polisiýa bilen ‘ylalaşmaga’ synanyşýarlar (… twitter.com/i/web/status/1…

Hindi gümrükçisi ýanyndan altyn çykan türkmen zenanyny iş otagyna ýeke äkideni üçin işden çetleşdirildi (… twitter.com/i/web/status/1…

Köp sanly türkmenistanly Russiýa göçüp gitmek üçin Aşgabatdaky rus ilçihanasynyň öňünde uzyn nobatlara garaşýar… twitter.com/i/web/status/1…

12-nji iýulçy Annanyýazowyň 11 ýyl türme tussaglygynyň uzaldylandygy habar berilýär #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

В УЗБЕКИСТАНЕ ВЕТЕРАНАМ К 9 МАЯ ВЫПЛАТИЛИ ПО $888, В КАЗАХСТАНЕ $1366. В ТУРКМЕНИСТАНЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ ВЫПЛАТИЛИ ВСЕ… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabadyň häkimiýetleri Ýeňiş güni öýsüz itlere garşy göreşdi #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistan II Jahan urşunda gazanylan ýeňşiň 74 ýyllygyny belleýär #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

В Туркменистане за "серьезные недостатки" уволен глава государственного телеканала #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistan intellektual eýeçilik hukuklary boýunça ‘gözegçilik astyndaky ýurtlaryň’ sanawynda saklanyp galýar… twitter.com/i/web/status/1…

Вокруг Туркменского озера в Каракумах будет современный поселок #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Türkmen prezidenti rus resmileri bilen duşuşdy, TDH dikeldilen rus-türkmen gaz söwdasyny agzamaýar #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Prezident "Mirasyň" başlygyny täzeledi, synçylar Berdimuhamedowyň senzurany saklap galandygyny belleýärler… twitter.com/i/web/status/1…

Жители Туркменабада отпраздновали День Победы на три дня раньше #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

"У вас обнаружен некий вирус" или медицинская справка за взятку #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanyň müftüsi 2019-njy ýyl üçin Oraza pitresiniň mukdary hakynda fetwa çykardy #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Hindistanda Türkmenistanyň dört raýaty 4,4 kg möçberindäki bikanun gyzyl söwdasynda tutuldy #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Четверо граждан Туркменистана задержаны в аэропорту Нью-Дели #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

ÝB-niň resmisi Türkmenistany Günorta gaz koridoryna goşmagyň mümkindigini aýdýar #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Kimsi doganyny, kimsi goňşusyny gatnadýar. Aşgabadyň polisiýasy hususy taksileri awlaýar #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Çoganlynyň hassahanasynda näsaglary 'gorkuzyp, olardan para alýarlar' #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

S.Nyýazowyň janyna kast etmek synanyşygynda aýyplananlaryň biri türmeden boşadyldy #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Полиция Ашхабада перестала останавливать темные автомобили #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Hukuk goraýjylar Bütindünýä metbugat azatlygy gününde Gaspar Matalaýewiň azat edilmegine çagyrýarlar #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Освобожден один из фигурантов дела о покушении на Ниязова #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

F.Tuhbatullin: Türkmen mediasy habardar etmäge däl, azaşdyrmaga gönükdirilen #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Во Всемирный день свободы печати правозащитники просят освободить Гаспара Маталаева #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Häkimiýetleriň hususy taksi sürüjilerine garşy alyp barýan göreşi Daşogza gelip ýetdi #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Источник: рост цен на авиабилеты связан с курсом доллара #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsia #AzatlykRadiosytwitter.com/i/web/status/1…

Berdimuhamedow 'çäreleri ýokary derejede geçirmek üçin' iş wagtyny dogry ulanmaga çagyrýar #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Правительство Туркменистана: экономика демонстрирует устойчивый рост #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

ДОРОГОЙ АРКАДАГ: Не стесняйтесь смело говорить о недостатках президента #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

“Türkmenhowaýollary" maýda biletlerini gymmatladýar, iýunda Ýewropa gatnawlaryny dikeldýär #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

"Azatlygyň" habaryndan soň, Berdimuhamedow Ukrainanyň saýlanan prezidentini gutlamaga howlukdy #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

HORMATLY ARKADAG "Türkmen döwletimiz batmanka, indiki aýda Halk maslahatyny geçireliň" #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Prezident Berdimuhamedow Ukrainanyň täze wezipä saýlanan prezidenti Zelenskiýni heniz gutlamady #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabadyň migrasiýa edarasynyň öňünde uly nobatlar döredi #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabadyň aeroportunda ‘Türkmenhowaýollarynyň’ ýolagçylarynyň goşlary ogurlanýar #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Gazak protestçileri prezident saýlawlarynyň boýkot edilmegine çagyrýarlar #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanda sil-ýagyndan soň gurluşyk materiallar gymmatlady #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

ABŞ-nyň Halkara din azatlygy boýunça komissiýasy: Türkmenistany ‘aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň’ hataryna ýene… twitter.com/i/web/status/1…

После наводнений в Туркменистане подорожали стройматериалы #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Водохранилища Мары переполнены дождевой водой. Ашхабадцы остаются с последствиями наводнений #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda tebigy hadysadan zyýan çeken ýerzeminleri arassalamak işleri dowam edýär; ýaşaýjylara kömek berilmeýär… twitter.com/i/web/status/1…

В выходные десятки пассажиров были сняты с рейсов в Ашхабадском аэропорту #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabat milli baýramçylygyň fonunda iş gözlemäge gidýän zähmet migrantlarynyň garşysyna 'ýowuz çäklendirmeleri' gir… twitter.com/i/web/status/1…

Президент Туркменистана зачитал рэп про своего коня (видео) #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Ene-atalar paýtagt häkiminiň hususy söwda bähbitlerini çagalaryň şatlygyndan 'ileri tutandygyny' aýdýarlar… twitter.com/i/web/status/1…

Президент Туркменистана снова сменил образ #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsia #AzatlykRadiosy #turkmentwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda Ahal-teke atçylyk birleşiginiň mejlisi geçirildi, synçylar atlaryň 'syýasatyň pidasy' bolandygyny aýdýarl… twitter.com/i/web/status/1…

Russiýa türkmen gazyny täzeden satyn alyp başlady. Näme üçin? #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Türkmen görnüşleri - 17-nji hepde Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şek… twitter.com/i/web/status/1…

Lebap: Pile önümçiliginden ýüz öwren daýhanlara kärende ýerleriniň elinden alynjakdygy barada haýbat atylýar… twitter.com/i/web/status/1…

В Балканабаде очереди у банкоматов и нет наличности #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsia #AzatlykRadiosytwitter.com/i/web/status/1…

Туркменистан наконец-то пояснил ситуацию с иностранными дипломами #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Balkanyň bankomatlarynda ýene nagt pul tapdyrmaýar; adamlar uly nobatlara durýar #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Ilatda pul ýok, bergilileri prokuratura çagyrýar, kadrlaryň çalşylmagy üýtgeşiklik getirmeýär #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Туркменские студенты таджикских вузов опасаются поездок в Туркменистан #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistan sanly ulgamlary ösdürmekde "BlackSparc" IT kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk eder #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Täjigistanda okaýan türkmen studentleri Türkmenistana gitmekden howatyrlanýarlar #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

"Türkmenhowaýollary" elsüpürgüç gaçakçylygynyň arasynda deportasiýa edilen migrantlary getirýär #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Руководство Туркменистана подготовилось к "Национальному празднику туркменского скакуна" #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Garaşsyz neşir bazarlardaky bahalary öwrendi, döwlet metbugaty ýerli banan we şokolad barada habar berýär #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Murgap derýasynyň töwereginde ýagýan güýçli ýagyşlar Mara sil gelmek howpuny abandyrýar #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistan bugdaý oragyna taýýarlanýar, dowamly ýagan ýagyşlar hasyla ‘zarba urýar’ #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistan we Belarus çözülmedik dawasynyň fonunda, biznes forumyny geçirmegi planlaşdyrýar #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

К списку иностранных вузов Туркменистан добавил перечень специальностей, которые не будут признаваться в стране… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmen häkimiýetleri sanly ulgamdan peýdalanmaga niýetlenen ýörite okuwlara gatnaşarlar #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistan: 146 sany hünär ugry boýunça daşary ýurt ÝOJ-laryndan alnan diplomlar ykrar edilmez #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Güýçli ýagyş paýtagtyň ençeme köçesinde jaýryklary emele getirdi; garaşsyz neşir Mara sil gelmek howpunyň abanýandy… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatlylar suw töleglerini telefon, internet ýa-da töleg terminallary arkaly geçirip bilerler #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Желающих судится с Туркменистаном из-за долгов вcе больше #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Среди сотрудников госучреждений провели разъяснение по узаконенным спискам зарубежных вузов #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Источник: Дефицит муки в Мары связан с поставками гуманитарной помощи в Афганистан #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Çeşme: Marydaky un ýetmezçiligine Owganystana ynsanperwer kömeginiň ugradylmagy sebäp boldy #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Hususy taksilere jerime salynýan mahaly, döwlet taksileriniň nyrhy azyndan üç esse gymmatlady #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Algyly kompaniýalar Aşgabady suda bermek üçin nobata durýar, synçylar hökümeti gurluşyklary togtatmaga çagyrýar… twitter.com/i/web/status/1…

‘Türkmenistanda alýan aýlygym maşgalama däl, diňe özüme-de ýetenokdy’ #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Туркменистан обнародовал списки официально признанных в стране иностранных вузов #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Частников не найти, официальное такси не вызвать. Как передвигаться по Ашхабаду? #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

What a difference 10 years makes in the browser wars. March 2009 vs March 2019 #chrome #InternetExplorer #firefoxtwitter.com/i/web/status/1…