Mon, 14 Oct 2019 16:43:26 GMT

Turkmenistan

Garaşsyzlyk baýramynda Lebapdan Aşgabada ugradylan býujetçileriň çykdajylary we beýleki harajatlar welaýatyň býujet… twitter.com/i/web/status/1…

Ýurt boýunça dowam edýän pagta ýygym möwsüminde býujet işgärlerinden “ýygym üçin” pul ýygnalýar… twitter.com/i/web/status/1…

Üç kaliý zawodyny gurmakçy bolan iki prezident bir kombinatyň dawasyny 10 ýylda çözmek kararyna geldi… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda GDA-nyň döwlet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi azathabar.com/a/30211721.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

В Туркменистане планируется закрытие некоторых областных детских садов rus.azathabar.com/a/30211355.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanda ‘gyzlaryň ahlagy’ baradaky ýygnaklar Aşgabatda-da geçirildi azathabar.com/a/30209916.html #turkmentwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda GDA agza ýurtlaryň daşary işler ministrleri duşuşdy azathabar.com/a/30209805.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda öýsüz itleriň we pişikleriň awlanmagy dowam etdirilýär azathabar.com/a/30209642.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

IIM-niň täze ministriniň bellenmeginiň yzýany, Maryda PÝGG-niň işgärlerine gözegçilik güýçlendi… twitter.com/i/web/status/1…

Lebapda etrap ýaşaýjylary gazyň pesliginden, oba ilaty gazyň berilmeýändiginden şikaýat edýär… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmenabatda okuwçy gyzlar bilen ýygnak geçirilip, olara ‘edep-terbiýe barada öwüt-ündew’ berildi… twitter.com/i/web/status/1…

Lebapda köpçülikleýin transport serişdeleri mejbury pagta ýygyma çekilýän býujet işgärlerini gatnatmaga mejbur edil… twitter.com/i/web/status/1…

Воспитанников ашхабадского детсада обманули, пообещав отвести в цирк rus.azathabar.com/a/30203042.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Lawrow Aşgabatda Merkezi Aziýanyň baş diplomatlary bilen gepleşik geçirer azathabar.com/a/30207439.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Sakarçägede ýeke bankomat işleýär, Lebabyň dermanhanalarynda töleg terminallary işlemeýär, adamlar soraýar: “Plasti… twitter.com/i/web/status/1…

В Бресте за убийство собственного младенца будут судить гражданку Туркменистана rus.azathabar.com/a/30207289.html #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Marynyň “Gök bazarynda” arassalanmadyk pagta ýagy bir hepdäniň dowamynda tas 3 esse gymmatlady… twitter.com/i/web/status/1…

Перед офисом «FlyDubai»в Ашхабаде произошла драка rus.azathabar.com/a/30205435.html #turkmen #turkmenistan #azatlyktwitter.com/i/web/status/1…

Pakistanda TOPH taslamasynyň gözleg-barlag işleri ýerine ýetirilende korrupsiýa ýol berlendigi aýdylýar… twitter.com/i/web/status/1…

Britan ilçisi türkmen studentlerini Birleşen şalykda dünýä derejesinde bilim almaga hyjuwlandyrýar… twitter.com/i/web/status/1…

‘Türkmenmallarynyň’ öňki başlygy Garadurdyýew türmede aradan çykdy azathabar.com/a/30205508.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Lebabyň polisiýasy ýerde azyk önümlerini satýan satyjylary bazaryň golaýyndan kowýar azathabar.com/a/30203960.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Marynyň pagtany kabul edýän kärhanalarynda pagta bolçulygy göze ilmeýär azathabar.com/a/30203363.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmen pagta önümlerini ABŞ-da satuwa çykaran kompaniýa, indi öz harytlaryny “Pakistanda öndürildi” belgi bilen sa… twitter.com/i/web/status/1…

Türkiýede welosipedinde neşe maddasy tapylan türkmenistanly tussag edildi azathabar.com/a/30203036.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Pekin Aşgabatdan 250 mlrd kub metr gaz alandygyny aýdyp, nyrh barada dymýar azathabar.com/a/30201765.html #turkmentwitter.com/i/web/status/1…

Lebapda öý haýwanlary guduzlaýar, olara garşy waksina tapdyrmaýar, öý guşlarynda näbelli wirus döredi… twitter.com/i/web/status/1…

“Naftogaz” “Gazpromyň” türkmen gazyny goýbermegini talap edýär azathabar.com/a/30198588.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Ашхабадская полиция активизировала меры в отношении женщин занимающихся проституцией azathabar.com/a/30198694.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanda çagaly enelere berilýän kömek puly çaganyň iň esasy zerurulyklaryna hem 'ýetmeýär'… twitter.com/i/web/status/1…

Berdimuhamedowyň ogly Britaniýa sapar edip, Türkmenistanda oba hojalygyny sanly ulgama geçirmegi maslahatlaşdy… twitter.com/i/web/status/1…

Balkanabadyň we Türkmenbaşynyň döwlet dükanlarynda soňky 3 aý bäri un uly mesele azathabar.com/a/30196984.html #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Daýhanlar hasylyň pesdigini, terezide 'haklarynyň iýilýändigini', häkimiýetleriň 'wadada tapylmaýandygyny' aýdýarla… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmenabadyň migrasiýa gullugynda daşary ýurt pasportyny almak isleýänleri geljek ýylyň nobatyna ýazýarlar… twitter.com/i/web/status/1…

Marynyň teatrynda tomaşaçy bolmaga mejbur edilýän studentlerden biletler üçin pul ýygnalýar azathabar.com/a/30195489.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Lebapda drony bar raýatlar soraga çekilýär we olara müňlerçe manat möçberinde pul jerimesi salynýar… twitter.com/i/web/status/1…

‘Demirgazyk Kipre barýan doganymy ýurtdan çykarmak üçin araçylara $2750 para berdik’ azathabar.com/a/30195292.htmltwitter.com/i/web/status/1…

В миграционной службе Турменабада запись на оформление загранпаспортов идет на следующий год… twitter.com/i/web/status/1…

Daşoguzda azyk harytlary tas iki esse gymmatlady. Maryda ogurlyk wakalary has köp göze ilýär… twitter.com/i/web/status/1…

IIM-niň başlygy Mulikow wezipesinden boşadyldy, harby çini peseldildi, döwlet sylaglaryndan mahrum edildi… twitter.com/i/web/status/1…

В Ашхабаде арестовали водителя министра внутренних дел. Возможно уволен сам Искандер Муликов… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda içeri işler ministriň sürüjisi tussag edildi. Isgender Mulikowyň hem wezipesinden boşadylan bolmagy mümki… twitter.com/i/web/status/1…

Ýakymsyz ys we mör-möjekler. Aşgabadyň ýaşaýyş jaýlarynda suw ýygnanýar azathabar.com/a/30193283.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Türkmenabatdaky hususy azyk dükanlarynda möhleti geçen önümler satylýar… twitter.com/i/web/status/1…

В Ашхабад для госпитализации привезли военнослужащих из приграничного Серхетабада rus.azathabar.com/a/30193281.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Stambulda türkmenistanly bir zenan ençeme metr beýiklikden ýere gaçmagy netijesinde aradan çykdy… twitter.com/i/web/status/1…

В Мары наблюдается вспышка острой диареи среди детей rus.azathabar.com/a/30191853.html #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Lebabyň býujet işgärleri çärelerde paýyş sözleri eşitmäge mejbur bolýarlar: ‘Kirli lybasyňyzy düzetmän...’… twitter.com/i/web/status/1…

Lebapda ekilen gowaçanyň 'sorty' onuň hasyllylygyny ‘peseltdi’. Pagtaçylar bilen wagtynda ‘hasaplaşylmaýar’… twitter.com/i/web/status/1…

Mary welaýat çagalar hassahanasyna ýiti içagyry bilen kesellän çagalar köp getirilip başlandy… twitter.com/i/web/status/1…

‘Aşgabadyň aeroportunyň resmileri hiç hili düşündiriş bermän, oglumy daşary ýurda okuwa goýbermediler’… twitter.com/i/web/status/1…

Habarçy: Maryda gündiz toý toýlamaga çykan az boldy, agşam polisiýa 'içenlere' jerime saldy azathabar.com/a/30188587.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda jaýlaryň girelgelerindäki kondisionerler köpçülikleýin aýrylýar azathabar.com/a/30187123.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Maryda häkimiýetler hususy awtoulagynda kireý edýän sürüjilere köpçülikleýin häsiýetde jerime ýazýar… twitter.com/i/web/status/1…

Marynyň elektrik edarasy tölegleri öz wagtynda geçirmeýän ýaşaýjylaryň elektrigini kesýär azathabar.com/a/30185323.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Туркмкенистан второй раз отмечает День Независимости 27 сентября rus.azathabar.com/a/30186580.html #turkmen #turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Garaşsyzlyk baýramynyň öňýanynda Aşgabatda Internetiň tizligi haýallady azathabar.com/a/30184993.html #turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Marynyň polisiýa Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda öýsüz adamlary gözleýär azathabar.com/a/30183337.html #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Rus howpsuzlyk resmisi Türkmenistanyň we Täjigistanyň çäginde YD-yň 400 ýaşyryn öýjüginiň bardygyny aýdýar… twitter.com/i/web/status/1…

Berzeňňide we Bekrewede müňläp ekilen agaçlaryň ýüzlerçesi guraýar azathabar.com/a/30183293.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda Halk maslahaty geçirildi, Halk maslahaty bilen Mejlisi birleşdirmek teklip edildi, Berdimuhamedow 'Hormat… twitter.com/i/web/status/1…

Berdimuhamedow russiýaly kosmonawt Oleg Kononenkony Türkmenistanyň Gahrymany diýen at bilen sylaglady… twitter.com/i/web/status/1…

Maryda un satyn aljak ýaşaýjylardan öňümizdäki aý üçin nobata ýazylmak talap edilýär azathabar.com/a/30181399.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Maryda un satyn aljak ýaşaýjylardan öňümizdäki aý üçin nobata ýazylmak talap edilýär azathabar.com/a/30181399.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Maryda diňe “Senagat” bankynyň bankomatlarynda pul bar. Änew, Ýaşlyk we Tejende bankomatlar kart ýuwudýar… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabadyň halkara aeroportynda döreýän tehniki näsazlyklar ýolagçylary bökdeýär azathabar.com/a/30181401.html #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Awazada aýal-gyzlaryň bikini-kupalnikde suwa düşmegi gadagan edildi azathabar.com/a/30180728.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Berdimuhamedow Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli 868 tussagy türmeden boşatdy azathabar.com/a/30180673.html #turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Lebapda PÝGG gözegçiligi güýçlendirdi; raýatlar ‘para zerarly’ ulaglaryny sürmekden saklanýar… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanly üç zenan bahasy $60000-a barabar mobil telefonlary bikanun Türkiýä getirmekde saklandy… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanda ulag sürüjileri nobatdaky ýangyç ýetmezçiligini başdan geçirýär, Aşgabatda we Gökdepede benzin bol… twitter.com/i/web/status/1…

Warşawda türkmen resmilerine sorag beren hukuk goraýjy jogaplardan kanagatlanmandygyny aýdýar #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Marynyň polisiýasy geçmesiz ýerden geçýän pyýadalara jerime salmagyny güýçlendirdi #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Lebapda we Maryda edara-kärhanalaryň işgärlerinden “welosiped üçin” 40 manatdan pul ýygnalýar #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Появилось сомнительное видео с Омрузаком Умаркулиевым, считающимся без вести пропавшим в туркменской тюрьме… twitter.com/i/web/status/1…

Солдат, служащих в Лебапе, отправили на хлопок и забыли про них #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Maryly kärendeçiler harmana pagta tabşyranlarynda ‘talanýandyklaryny’ aýdýarlar #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Aktiwistler Türkmenistanyň türmede ýitenler barada beren wadasyny ýerine ýetirmeýändigini aýdýarlar #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda öýsüz haýwanlaryň ‘awlanmagynyň’ fonunda alabaý itleriniň hojalyk jemgyýeti açyldy #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Marynyň döwlet dükanlarynda buhanka çöregi her ele çäkli görnüşde satylýar, çilim tapdyrmaýar #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Органы безопасности усилили давление на верующих с целью вербовки осведомителей #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda öýsüz itler we pişikler ýene tutulýar hem-de öldürilýär #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Kerkide gulluk edýän esgerler pagta iberilen ýerlerindäki agyr şertleri aýdyp, ene-atalaryndan kömek soraýar… twitter.com/i/web/status/1…

Maryda howpsuzlyk gulluklary dindarlary soraga çekýär, şugulçylyk talaplaryny güýçlendirýär #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkiýede işdeş ýoldaşyny öldürmekde aýyplanýan türkmen migranty 16 ýyl türme tussaglygyna höküm edildi #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Руководитель СППТ Александр Дадаев предложил Кыргызстану торговать в манатах и сомах #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Строгая изоляция: Туркменистан не выпускает из страны граждан, побывавших на Северном Кипре #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Marynyň býujet işgärlerinden pagta ýygymy üçin 300 manat ýygnalýar #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Праздник приближается. В Мары резко снизилась скорость интернета #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanda häkimiýetler öz raýatlarynyň Demirgazyk Kipre gitmegini çäklendirýär #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Azyk gytçylygy: Aşgabatda ýumurtga, Maryda towuk budy çäkli möçberde satyldy #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

За проезд по проспекту Туркменбаши женщинам грозит изъятие прав или "доставка" #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenbaşy köçesinden ulagly geçýän zenanlara 'jeza' garaşýar #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Garaşsyzlyk baýramynyň öňýany Türkmenistanda Internet has-da haýallady ilata hödürlenýän paketleriň “görnügi ýok”… twitter.com/i/web/status/1…

В центре Ашхабада опечатаны десятки магазинов и коммерческих предприятий #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Туркменское ТВ снова показало "кающихся коррупционеров" #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Resmi Aşgabat ‘haj parahorlugyny’ boýun aldy, öňki ministriň we beýleki tussaglaryň 'teletobasyny' görkezdi… twitter.com/i/web/status/1…

Гражданский активист и критик туркменского режима скончался в Туркменистане #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Цемент по справке. В Туркменистане у покупателей требуют свидетельство о браке #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Garaşsyzlygyň öňüsyrasynda Aşgabatda 'haryt bolçulygy' döredi, hyrydar az #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Сотрудники спецслужб вербуют "стукачей" среди студентов #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Wekilbazarlylar gaz üçin artykmaç töleg tölemäge mejbur edilýär #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Lukaşenko Türkmenistandaky täze ilçisine Garlyk kombinaty bilen bagly ýagdaýa “mynasyp çykalga” tapmagy tabşyrdy… twitter.com/i/web/status/1…

Raýat aktiwisti Gurbandurdy Durdygulyýew bir ýyl ozal dünýäsini başgalady #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanyň howpsuzlyk gulluklary studentleri şugulçylyga çekmek işini aktiwleşdirdi #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Лукашенко поручил новому послу в Туркменистане найти «достойный выход» из ситуации с Гарлыкским ГОК #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Кто заинтересован в сохранении действующего в Туркменистане режима? #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Искоренить проблему насильственных исчезновений. ЕС выступил с заявлением по Туркменистану #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

На фоне использования принудительного труда Туркменистан подписал конвенцию о международных трудовых нормах… twitter.com/i/web/status/1…

Zor bilen ýitirim edilmeler bes edilmeli. ÝB Türkmenistan boýunça pozisiýasyny beýan etdi #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Belarusyň heniz hem Türkmenistandan 200 million dollar töweregi “algysyna” garaşýandygy habar berilýär #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Berdimuhamedow ýaşlar üçin ähli şertiň döredilendigini aýtdy, ýaşlar ‘para bermeseň gyzyldan bolsaňam, ne okuw, ne-… twitter.com/i/web/status/1…

Analiz: Türkmenistandaky režimiň häkimiýetde galmagy kime bähbitli? #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Lebapda sement satyn aljak raýatlardan azyndan üç resminama talap edilýär #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda ýumurtgany duýdansyz, Maryda uny goşundyly we pagta ýagyny nobatly satýarlar #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Mejbury zähmetden peýdalanmakda tankyt edilýän Türkmenistan Halkara Zähmet Guramasynyň ýene-de bir konwensiýasyny r… twitter.com/i/web/status/1…

В Ашхабаде яйца продают внезапно, в Мары муку с примесью. Возникли очереди за хлопковым маслом #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Туркменистанцы лишаются банковских карт при попытке снять деньги в Турции #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Türkmen kartlaryndan peýdalanmakdaky kynçylyklaryň fonunda, Berdimuhamedow bank ulgamyny ösdürmegi maslahat etdi… twitter.com/i/web/status/1…

CPJ: Туркменистан в первой тройке стран с самой жесткой цензурой #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Ко Дню независимости в Ашхабаде отлавливают бездомных животных #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Сотрудников нефтеперерабатывающего завода в Туркменбаши отправляют в отпуск без содержания #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

CPJ: Berdimuhamedow metbugaty öz şahsyýet kultyny mahabatlandyrmak üçin ulanýar #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Türkmen bank kartlaryny türk bankomatlary ýuwudýar, kartlar eýesine gaýtarylmaýar, studentler kösenýär #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

В нескольких этрапах Лебапа и Дашогуза произошло наводнение #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistan “milli kiberözbaşdaklygy” goramak üçin, “Kiberhowpsuzlyk hakynda” kanun kabul edýär #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň işi durzuldy #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Maryda mugallymlar, okuwçylar we studentler dynç günlerinde marşirowka çekildi #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Туркменский активист Гаспар Маталаев вышел из заключения #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Жизнь осуждённого «гюлениста» в тюрьме Овадан-Депе в опасности #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

"Owadandepede" 'gülençi' diýilýänleriň ýene biriniň saglyk ýagdaýynyň agyrlaşandygy habar berilýär #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenbaşynyň býujet işgärleri we harbylary 'marşirowka' gatnaşmak üçin Aşgabada ugradyldy #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Prezident Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi, “Türkmen edermen” medalyny döretmegi tabşyrdy #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Пенсия еще не поступила, но Туркменабадские пенсионеры уже записываются в очереди к банкоматам #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Marylylar unuň gapdalyndan zaýa kartoşkany satyn almaga mejbur edilýär #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

В признанном Туркменистаном белорусском вузе стало в пять раз больше туркменистанцев #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Belarusyň döwlet uniwersitetine okuwa giren türkmenistanlylaryň sany ortaça bäş esse artdy #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Жители "финских домов" в Ашхабаде страдают от нашествия блох #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabadyň 'finskiý' jaýlarynyň ýaşaýjylary büreden ejir çekýär #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Regionlarda çörek gytaldy, prezident söwda ministrini çalyşdy #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Lebaply pensionerler heniz kartlara geçirilmedik pensiýa haklaryny almak üçin öňünden nobata ýazylýarlar… twitter.com/i/web/status/1…

Российский олигарх из списка санкций США получил государственную должность в Туркменистане #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Maryly ýygymçylar gowaça meýdanlarynda pagtanyň ýokdugyny aýdýarlar #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistan we Pakistan TOPH taslamasynyň maliýe işlerini indiki ýyl jemlemek ylalaşygyna geldi #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Benzin gytçylygy dowam edýär. Köçelerde ulag göze ilmeýär #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

ABŞ tarapyndan sanksiýa girizilmeli adamlaryň sanawyna goşulan rus oligarhyna Türkmenistanda ýokary wezipe ynanyldy… twitter.com/i/web/status/1…

Дороги в буквальном смысле опустели.Дефицит бензина в Туркменистане продолжается #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Туркменистанцы сталкиваются с трудностями в получении документов для выезда в Россию #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Maryda un ýetmezçiligi ýitileşýär; Oguzhanda unuň üstünde depeleşik boldy #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

При оценке пакистанского отрезка ТАПИ были допущены нарушения #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Некуда выбросить мусор.При отсутствии инфраструктуры власти Туркменистана штрафуют население #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Старшеклассники марыйских школ стали "зрителями" скачек ко Дню независимости #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenabatda ýerli un söwda tekjelerinden ‘ýitirim boldy’ #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Marynyň mekdep okuwçylary Garaşsyzlygyň şanyna at çapyşygyň 'tomaşaçysy' boldular #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde ýene-de bazar ykdysadyýetine geçmek maslahat ediler #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Туркменская молодежь в поисках способов для выезда на учебу за рубеж rus.azathabar.com/a/30142597.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Azyk önümleri gymmatlaýar, benzin gytalýar, býujet işgärleri we harbylar açylmadyk pagtany ýygmaga iberilýär… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmen häkimiýetleri Russiýa göçüp gitmek isleýän türkmenistanlylaryň dokument işlerini bökdeýär #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Pakistanda TOPH-yň çekiljek ugrunyň barlag işlerine gatnaşýan kompaniýa garşy derňew işi gozgalýar #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…