Sun, 25 Aug 2019 23:11:29 GMT

Turkmenistan

Во сколько обойдется подготовка ребенка к школе в Туркменистане? rus.azathabar.com/a/30125053.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Maryda pagta ýygymy bilen 'barha agralýan mejbury zähmet' hem başlandy azathabar.com/a/30124997.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Russiýa türkmen gazynyň ýewropa bazarlaryna iberilmeginiň “öňüni baglaýar” azathabar.com/a/30123511.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Mary arassaçylyk işlerini geçirip, Aşgabatdan geljek gözegçilere taýýarlanýar azathabar.com/a/30123343.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Население города Туркменбаши несколько дней остается без воды rus.azathabar.com/a/30123228.html #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanyň baş diplomaty “C5+1” duşuşygyna gatnaşdy, Gazagystanyň prezidenti bilen duşuşdy… twitter.com/i/web/status/1…

Президент Туркменистана жив, но что с его заключенными? rus.azathabar.com/a/30120738.html #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Türkmen prezidenti diri, onuň tussaglary hakynda näme aýdyp bolar? azathabar.com/a/30121313.html #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

18-летний солдат умер на службе в армии Туркменистана rus.azathabar.com/a/30120956.html #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabadyň we Marynyň keselhanalarynda derman köplenç tapdyrmaýar azathabar.com/a/30121155.html #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Ykdysatçy nagt pul ýetmezçiligini dollaryň kursuny we ilaty mätäç saklamak synanyşygy bilen baglanyşdyrýar… twitter.com/i/web/status/1…

Daşoguzda köne okuw egin-eşikleri satylýan ‘Utul bazar' meşhurlyk gazanyp başlady azathabar.com/a/30119250.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Azatlygyň habaryndan soň, Berdimuhamedow ekin meýdanlaryny suw bilen üpjün etmegi tabşyrdy azathabar.com/a/30119203.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Количество туркменистанцев в российских ВУЗах в этом году уменьшилось в 5 раз rus.azathabar.com/a/30118752.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Stambulyň Beýoglu etrabynda türkmenistanly raýatyň jesedi tapyldy azathabar.com/a/30117641.html #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

В Туркменистане снова возник дефицит бензина rus.azathabar.com/a/30117055.html #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Marynyň gowaça meýdanlarynda gowaçalar gunçalaryny döküp başlady azathabar.com/a/30117354.html #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanda onlarça raýat ýurduň daşyna okamaga we işlemäge goýberilmeýär azathabar.com/a/30117335.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Туркменские школьники сдают деньги на государственный флаг и портреты президента rus.azathabar.com/a/30114640.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy üstaşyr ýükleri daşamak bilen bagly täze kadalary işe girizýär… twitter.com/i/web/status/1…

Школьную форму в Туркменистане теперь можно купить в долг rus.azathabar.com/a/30112971.html #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Туркменская лекция по экологии попала в Книгу рекордов Гиннесса rus.azathabar.com/a/30112714.html #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Täze okuw ýylynyň öňüsyrasynda orta mekdepleriň ýokary synp okuwçylaryndan mejbury pul ýygnalýar… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanda gowaça eken kärendeçiler bergili çykmakdan howatyr edýärler azathabar.com/a/30112779.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

ÝB-niň resmisi Trans-Hazar barada özüniň mediada sitirlenýän sözlerini ret edýär azathabar.com/a/30111310.html #Newstwitter.com/i/web/status/1…

"Bloomberg" neşiri Türkmenistandaky ýagdaýa gülüp oňmagyň ýeterlik däldigini ýaňzydýar azathabar.com/a/30111241.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Türkmen mediasy Berdimuhamedow-Medwedew "dostlugyny" mahabatlandyrýar azathabar.com/a/30110948.html #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

В Тайланде задержана супружеская пара из Туркменистана rus.azathabar.com/a/30109635.html #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Lebapda kombaýn sürüjileri aýlyklaryny alyp bilmän, daýhanlar hasyl puluny nagtlaşdyryp bilmän kösenýär… twitter.com/i/web/status/1…

Впечатления участника Каспийского экономического форума в Авазе rus.azathabar.com/a/30108184.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Ginnesiň dünýä rekordlary Berdimuhamedowy goldamakda tankytlanýar, Türkmenistan ýene bir sertifikat aldy… twitter.com/i/web/status/1…

Azatlyk Radiosynyň habaryndan soň, merhum esgeriň hossarlaryna azyk kömegi berildi azathabar.com/a/30109196.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Eýran we Russiýa Trans-Hazar gaz geçiriji taslamasyna garşy çykýar azathabar.com/a/30107177.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Dünýä belli satira gepleşikleri Berdimuhamedow baradaky degişmeleri dowam edýär – bu sapar Jon Oliwer çykyş etdi… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmenbaşyda Birinji HYF geçirilýän mahalynda gurbanlyk mal öldürip, sadaka bermek gadagan edildi… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanyň prezidenti Birinji Hazar ykdysady forumynda söz sözledi, daşary ýurt wekiliýetleriniň baştutanlary b… twitter.com/i/web/status/1…

Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия ria.ru/20190812/15574…

"10 sany aratapawut tapyň". Türkmen TW-si ýene-de prezidentiň meňzeş kadrlaryny görkezdi azathabar.com/a/30101663.htmltwitter.com/i/web/status/1…

"Найдите 10 отличий" или очередное совпадение на кадрах гостелевидения Туркменистана rus.azathabar.com/a/30101531.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Pagtaçylar suw we tehnika ýetmezçiliginden ‘kösenýär’, hökümetçi neşir türkmen pagtasynyň dünýä çykýandygyny aýdýar… twitter.com/i/web/status/1…

TDH: Berdimuhamedow "Awazada" täze taslamalar bilen tanşyp, welosipedde agtygynyň sazyny diňledi… twitter.com/i/web/status/1…

Balkanda we Maryda bankomatlaryň öňünde döreýän uzyn nobatlar saklanýar azathabar.com/a/30099486.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Berdimuhamedow Howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirip, gümrük gullugynyň başlygyny wezipsinden boşatdy… twitter.com/i/web/status/1…

Daşogzuň Döwlet migrasiýa gullugyndan 'biometriki pasport' almak işleri indi azyndan 4 aýa çekýär… twitter.com/i/web/status/1…

Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň garyndaşlary polisiýa çagyrylýar azathabar.com/a/30097683.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda yssy howa zerarly tiz kömek çakylyklarynyň ýygjamlaşandygy aýdylýar azathabar.com/a/30097725.html #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Türkmen-owgan serhediniň owgan ýakasynda howpsuzlyk ýaramazlaşýar azathabar.com/a/30097623.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanyň ilaty Garaşsyzlyk gününe taýýarlyk maşklaryna çekilýär azathabar.com/a/30095241.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmen agitatorlary 'Günbatary we ABŞ-ny' ýurda duşmançylykda aýyplaýar, halky prezidentiň daşyna jem bolmaga çagy… twitter.com/i/web/status/1…

Maryda ýüzlerçe adam Gurban baýramy dabarasyna meýletin-mejbury gatnaşdyryldy azathabar.com/a/30094861.html #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanda öý hojalyk hyzmatlary üçin bergili döwlet işgärlerine aýlyk berilmez azathabar.com/a/30093183.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Eýran Kaspiniň hukuk derejesi baradaky “habarlary” inkär edýär azathabar.com/a/30092840.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Amerikan kompaniýasy Türkmenbaşynyň nebti gaýtadan işleýän zawodyny döwrebaplaşdyrýar azathabar.com/a/30093022.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Marylylar gijäň ýaryndan bankomatlaryň öňünde nobata durýarlar azathabar.com/a/30093140.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Aktiw dynç alýan Berdimuhamedow türkmen TW-de göründi we 'Dowzahyň derwezesine' baryp gaýtdy… twitter.com/i/web/status/1…

Медведев 11-12 августа посетит Каспийский форум в Туркмении tass.ru/ekonomika/6728…

Türkmenistan ‘Western Union’ arkaly pul ibermek düzgünlerine täze çäklendirme girizdi #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmen ýaşlarynyň gulluga zor bilen çekilmeginiň fonunda harby resmi düşündiriş bilen çykyş etdi #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Azat Adalga - Azatlygyň täze proýekti: "Açyk jemgyýet" näme? (WIDEO) #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Prezidentiň 'ýitirim' bolmagynyň fonunda, türkmen TW-niň reportažy özüne üns çekdi azathabar.com/a/30087223.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Daşoguzda býujet işgärlerinden öňümizdäki aýlarda sarp ediljek hojalyk hyzmatlary üçin öňünden pul ýygnalýar… twitter.com/i/web/status/1…

Maryda aýlyklaryny nagtlaşdyryp bilmeýän aýallar çäresizlikden aglaýarlar azathabar.com/a/30086794.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda ençeme hususy iş ýerleri, şol sanda dükanlar, kafeler ýapylýar azathabar.com/a/30086943.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Eýranly çeşme Halkara Arbitraž sudunda açylan işde Eýranyň Türkmenistandan öňde barýandygyny aýdýar… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatlylar ýaşaýan ýerinden zerur resminamalary almakda kynçylyk çekýärler azathabar.com/a/30085271.html #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanda pagta ýygymyndaky mejbury zähmet gowaça çürtümine çenli öňe süýşdi azathabar.com/a/30085218.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Azatlygyň habaryndan soň, ‘Türkmengazyň’ işgärleriniň aýlyklary tölendi azathabar.com/a/30085187.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabadyň 10-njy etrapçasynda bolan partlama barada näme anyklandy? #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabadyň käbir ýaşaýjylary döwlet dükanlarynda satylýan unuň hilinden şikaýat edýär #Ashgabat #News #Turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Suw ýetmezçiliginden kösenýän lebaply pagtaçylar plan borçnamasynyň dolmazlygyndan alada edýärler #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Ölen esgeriň hossarlarynyň gaýtadan medisina barlagyny geçirmek talaplary diňlenmeýär azathabar.com/a/30081547.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabadyň häkimiýetleri hususy taksiçileri tutmagyň ýene bir 'usulyny' tapdylar azathabar.com/a/30081329.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Türkmen estradaçylarynyň instagram kampaniýasy 'Nyýazow döwrüni ýatladýar we soragy köpeldýär'… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmen sahnasynyň tanalan wekilleri ildeşlerini prezident hakyndaky 'ýalan geplere' ynanmazlyga çagyrýar… twitter.com/i/web/status/1…

Эстрадные исполнители призывают соотечественников не верить "ложным сообщениям" о "смерти президента"… twitter.com/i/web/status/1…

Ýylda millionlap arça eken Türkmenistan ABŞ-dan miweli bag ösdürmek tejribelerini öwrenýär azathabar.com/a/30075074.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Lebapda tok üçin tölegleri tölemedik ýaşaýjylaryň işiniň kazyýete geçiriljekdigi duýdurylýar… twitter.com/i/web/status/1…

2018-nji ýylda Türkmenistanyň 50 müňe golaý raýaty Türkiýä göçdi azathabar.com/a/30075004.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Berdimuhamedow dynç alyşdan duralga taslamalaryny görmäge gelip, öz ölümi hakyndaky gürrüňlere 'suw sepdi'… twitter.com/i/web/status/1…

Özbek prezidenti bilen eden telefon gürrüňi baradaky maglumat türkmen prezidentiniň 'ölüm habaryny' ýalana çykarýar… twitter.com/i/web/status/1…

‘Gowaça meýdanlaryny suwa tutmak üçin gije-gündiz ýeriň üstünde garaşmaly bolýarys’ azathabar.com/a/30069343.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Orsýetde okaýan türkmen studentleri pullaryny alyp bilmeýändiklerini aýdyp, 'wagyzçylary oýanmaga' çagyrýarlar… twitter.com/i/web/status/1…

Дипломаты опровергают слухи о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова rus.azathabar.com/a/30067679.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Diplomatlar Berdimuhamedowyň ölendigi baradaky habarlary ret edýärler azathabar.com/a/30067703.html #turkmenistantwitter.com/i/web/status/1…

Daşoguzda howanyň gyzgynlygy 47 gradusa çenli ýetýän şu günlerde elektrik togy 7 sagatlap kesilýär… twitter.com/i/web/status/1…

Aşgabadyň keselhanalarynda derman ýazdyrmak üçin kagyz alyp barmaly azathabar.com/a/30064586.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

PÝGG aýallara sürüjilik şahadatnamasyny ne berýär, ne-de ýok diýýär azathabar.com/a/30062873.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Duşenbe TOT-yň gurluşygyna 'taýýarlanýar', Aşgabat täjik ýüklerini şindi hem goýbermeýär azathabar.com/a/30062788.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Kanunlar we resmileriň daşary ýurt kompaniýalary bilen oňuşmazlyklarynyň açylmaýan syry azathabar.com/a/30062450.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Maryda döwlet edaralarynyň işgärlerinden gaz, tok töleglerini subut etmek talap edilýär azathabar.com/a/30060327.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Berdimuhamedow diňe atlary, itleri däl, köpçülikleýin ýok edilýän pişikleri hem 'gowy görýär'… twitter.com/i/web/status/1…

ÝB bilen Türkmenistan türkmen gazyny Ýewropa akdyrmak boýunça çarçuwaly ylalaşygyň üstünde işleýär… twitter.com/i/web/status/1…

“Gülençidigi” öýdülip tussag edilenleriň biri türkmen türmesinde öldi azathabar.com/a/30056674.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türk işçileri Türkmenistanda eden işleriniň hakyny talap edýärler azathabar.com/a/30053431.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmen tebipleri prezidentiň 'Derman ösümlikleri' kitabyndan peýdalanýar azathabar.com/a/30051479.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Russiýa we Türkmenistan goşa raýatlara türkmen pasportyny bermegiň üstünde işleýär azathabar.com/a/30051427.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanda ýylda her ýüz müň raýatdan 15.8 adamyň özüni heläkleýändigi aýdylýar azathabar.com/a/30051327.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanda bugdaý plany 'dolandan' soň galla önümleri kärhanalarynda 'uly derňewler' başlandy… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistandaky britan ilçisi ýurt içindäki we daşyndaky dogruçyl hem halal žurnalistlere goldawyny bildirdi… twitter.com/i/web/status/1…

ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasy adaty konsullyk hyzmatlaryny wagtlaýynça bes etdi azathabar.com/a/30047824.html #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Prezident bugdaý planynyň ýerine ýetirilendigini aýdýar; gallaçylar şübheli garaýar azathabar.com/a/30047471.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanda BBC, Reuters ýaly çeşmeleriň saýtlaryny we sosial ulgamlary öz içine alýan azyndan 133 saýt petikli… twitter.com/i/web/status/1…

Çeşme: goşa raýatlaryň pasport üçin dokumentleri çäklendirilip kabul edilýär azathabar.com/a/30045599.html #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Aýlyklaryň göterilmegi barada prezidentiň gol çeken permanyndan soň, bazarlarda harytlar gymmatlady… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanda ýerli ÝOJ-lara giriş synaglarynyň wagty yglan edildi azathabar.com/a/30043538.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Bankomatlar adamlary “surnukdyrýar”, ýaşaýjylar nagt däl söwdanyň ýola goýulmazlygyndan nägile… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistan türkmen-rus goşa raýatlaryna pasport bermek üçin dokumentleri kabul edip başlady… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanda ýokanç keselli raýatlara köplenç hakyky diagnoz ‘goýulmaýar’ azathabar.com/a/30038701.html #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Mogerininiň Aşgabada edýän saparynyň öňýany, HRW ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna ünsi çekdi… twitter.com/i/web/status/1…

Berdimuhamedow täze gurluşyklar bilen tanyşýan mahalynda, paýtagtlylar nobatdaky jaý ýykyşlygyna taýýarlanýar… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistanlylaryň ýurtdan gitmek we dolanmazlyk islegleri artýar #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabatda dollaryň “gara bazardaky” bahasy 17 manada düşdi #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

“Gazprom” bilen “Türkmengazyň” arasyndaky wagtlaýyn gaz ylalaşygynyň möhleti tamamlandy azathabar.com/a/30033283.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Köneürgençde aramgähleriň müjewürleri we käbir din wekilleri korrupsiýada aýyplanyp tussag edildi… twitter.com/i/web/status/1…

Daşoguzly işgärler Awazada dynç almak üçin ýollanma satyn almaga mejbur edilýär azathabar.com/a/30030448.html #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Müfti “görner-görünmez belalara” garşy prezidente amanlyk diledi #Ashgabat #News #Turkmenistan #CentralAsiatwitter.com/i/web/status/1…

Bugdaý plany doldurylan Türkmenistanda pagtaçylar tehnika, dökün we suw ýetmezçiliginden kösenýär #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Türkmen häkimiýetleri ene-atalaryň daşary ýurtlardaky student çagalaryna pul ibermegini çäklendirýär #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Türkmenistan bugdaý planyny 'doldy', synçylar daýhanlaryň bähbitleriniň propaganda 'gurban edilýändigini' aýdýarlar… twitter.com/i/web/status/1…

Welaýatlarda benzin gytçylygy höküm sürýär, Owadandepede ýangyç öndürýän zawod işe girizilýär… twitter.com/i/web/status/1…

Türkmen TW-si nagt pul ýetmezçiliginiň fonunda ýüzüne pul sylýan kärendeçileri görkezýär azathabar.com/a/30023663.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Prezident Berdimuhamedow ABŞ-nyň Türkmenistanda täze bellenen ilçisi bilen duşuşdy azathabar.com/a/30023056.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Aşgabat dünýäniň iň gymmat 10 şäheriniň arasynda ýerleşdirildi azathabar.com/a/30023496.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Sementiň haltasy 100 manada çykdy; 4-5 gelinli maşgalalar jaý ýetmezçiligi sebäpli bir öýde ýaşaýar… twitter.com/i/web/status/1…

S.Berdimuhamedow Ahalyň häkimi boldy, welaýat ilkinji bolup galla borçnamasyny doldy azathabar.com/a/30021466.htmltwitter.com/i/web/status/1…

Lufthansa howaýollary noýabrdan başlap, Aşgabada uçar gatnawlaryny ýatyrýar azathabar.com/a/30019378.html #Ashgabattwitter.com/i/web/status/1…

Türk häkimiýetleri Ömruzak Omarkulyýewiň döreden guramasyny ýapdylar azathabar.com/a/30019231.html #Ashgabat #Newstwitter.com/i/web/status/1…

Owgan howpsuzlyk resmisiniň Aşgabada eden saparynda türkmen-owgan serhedi maslahat edildimi?… twitter.com/i/web/status/1…

Berdimuhamedowyň doglan gününe gabat it öldürmek güýçlendi we itler üçin gonalga açmak planlaşdyrylýar… twitter.com/i/web/status/1…